Matične naučne oblasti

Matične naučne oblasti Odsjeka za geografiju Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su uspostavljene i dopunjavane tokom njegovog cijelokupnog institucionalnog razvoja. Iste su rezultat kontinuiranog naučnog i stručnog angažmana akademskog osoblja Odsjeka za geografiju, koji je rezultirao uspostavom sljedećih osnovnih naučnih oblasti: Fizička geografija, Društvena geografija, Regionalna geografija, Geoekologija, Turizam, Regionalno i prostorno planiranje, GIS (Geografski informacioni sistemi), Teorijska i Aplikativna geografija.

U savremenom razvojnom periodu Odsjeka matične naučne oblasti su utemeljene sljedećim Odlukama Senata Univerziteta u Sarajevu:

– Odluka broj: 0101-I-1569/08 od 14.05.2008. godine

Preuzmi dokument

– Odluka broj: 01-38-2386/10 od 14.07.2010. godine

Preuzmi dokument

Matične naučne oblasti se sastoje od predmetnih teorijskih i aplikativnih naučnih disciplina, koje svojim objektom i predmetom proučavanja koreliraju sa istim. Pripadajuće predmetne naučne discipline su definirane gore navedenim odlukama, te naknadno dopunjavane predmetnim disciplinama (Odluka broj: 01-6605/16 od 26.10.2016. godine, Odluka broj: 01-6075/17 od 27.09.2017. godine).