PMF - Odsjek za geografiju

  /  I ciklus studija   /  Dopunski upisni rok u prvu godinu prvog ciklusa studija

Dopunski upisni rok u prvu godinu prvog ciklusa studija

Na osnovu odluke Senata Univertiteta u Sarajevu broj 01-19-3/20 od 09.09.2020. godine i saglasnosti Ministarstsva za obrazovanje, nauku i mlade broj 11/05-34-35060-1/20 od 29.09.2020. godine, objavljuje se dopunski upisni rok  u prvu godinu prvog ciklusa studija.

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati da će se u periodu od 06. oktobra do 08. oktobra 2020. godine  vršiti predaja dokumenata za dopunski upisni rok u prvu godinu prvog  ciklusa studija za akademsku 2020/2021. godinu.

Kandidati su dužni predati odgovarajuće dokumente na studentsku službu Prirodno-matematičkog fakulteta u navedenom periodu u terminu od 10 do 14 sati:

  •  prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,
  • original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)
  • original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi,
  • original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
  • original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu
  • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja)

 

Sarajevo,  05. oktobar 2020. godine