Katedra za geologiju

Začeci naučno-istraživačkog rada na Katedri za geologiju datiraju još od 1950. godine na Filozofskom fakultetu. Od 1960. godine, ova nastavno-naučna katedra će svoj rad nastaviti unutar Odsjeka za geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu koji postaje samostalna nastavno-naučno ustanova izdvojena iz okvira Filozofskog fakulteta.

Geologija je nauka o postanku, razvoju, građi, sastavu i dinamici Zemlje. Na osnovu predmeta i tema geoloških proučavanja unutar Katedre, naučno-istraživački rad je ostvaren u okviru nastavnih predmeta Opća geologija, Petrografija sa mineralogijom, Mineralogija sa kristalografijom i Paleogeografija.

Geološka proučavanja obuhvataju mnogobrojne djelatnosti, od istraživanja i proučavanja sastava i građe Zemljine kore, preko istraživanja pojava i ležišta mineralnih sirovina, podzemnih voda, geotermalne energije do istraživanja geoloških odlika terena za potrebe prostornog planiranja i zaštite prirodnih bogatstava i rijetkih nalazišta fosila, minerala, stijena i dr.

Značajan angažman nastavnika u okviru Katedre za geologiju ostvaren je realizacijom naučno-istraživačkih projekata detaljnih geoloških istraživanja, elaborata iz oblasti geologije, izvještaja o mineraloško-petrografskim ispitivanjima, kao i revizija projekata i elaborata koji imaju naučni, a prvenstveno aplikativni karakter.

Geološka proučavanja imaju primjenu u različitim granama privrede i industrije (u rudarstvu, građevinarstvu, energetici, vodoprivredi, poljoprivredi, šumarstvu i dr.), i uopće razvoja Bosne i Hercegovine, sa aspekta ispitivanja strukture i sastava različitih stijena, minerala, proučavanja i istraživanja mineralnih sirovina, zatim ekonomske ocjene mineralnih resursa, pa sve do zaštite geološkog naslijeđa, revitalizacije prostora i rješavanja problema geohazarda.

Šef katedre za geologiju: Dr.sc. Mevlida Operta, redovna profesorica
Kontakt telefon: +387 33 723 754
E-mail: opertamevlida@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 406/IV