Regionalna geografija

Matična oblast Regionalna geografija Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta utvrđena je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-I-1569/08 od 14.05.2008. godine o utvrđivanju matičnih oblasti i matičnih predmeta visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.

Predmetne discipline su dodatno dopunjavane odlukama Senata Univerziteta broj: 01-38-2386/10 od 14.07.2010., 01-6605/16 od 26.10.2016. i 01-6075/17 od 27.09.2017. i odlukama Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta.

Više informacija o oblasti Regionalna geografija je moguće pronaći u priloženom dokumentu: Regionalna geografija