I ciklus studija

  /  I ciklus studija

Studijski program na I ciklusu studija Odsjeka za geografiju prema Bolonjskom sistemu studiranja započeo je u akademskoj 2005/2006. godini. Prvi ciklus studija na Odsjeku za geografiju traje 4 studijske godine, odnosno 8 semestara i njegovim završetkom se stiče ukupno 240 ECTS kredita. Jedna studijska godina je organizirana na dva semestra, zimski i ljetni, i traje jednu akademsku godinu (sa jednomjesečnim prekidom tokom augusta). Završetkom jedne studijske godine stiče se ukupno 60 ECTS kredita, odnosno 30 ECTS po jednom semestru.

Studijski programi na I ciklusu studija Odsjeka za geografiju su organizirani na sljedeća tri studijska smjera:

  • Nastavnički,
  • Regionalno i prostorno planiranje,
  • Turizam i zaštita životne sredine.

Studijski program nastavničkog smjera je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za pedagoški rad u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Završetkom I ciklusa studija nastavničkog smjera stiče se zvanje bakalaureat/bachelor geografije-nastavnički smjer. Bakalaureat geografije-nastavnički smjer osposobljen je za samostalno vođenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama iz svih predmeta koji pripadaju matičnoj oblasti geografije.

Bakalaureati geografije koji su završili I ciklus studija geografije sa prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost za učešće u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije na I ciklusu studija.

Studijski program na smjeru regionalno i prostorno planiranje je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za rad u oblastima regionalnog i prostornog planiranja. Završetkom I ciklusa studija smjera regionalno i prostorno planiranje stiče se zvanje bakalaureat/bachelor geografije- regionalnog i prostornog planiranja. Bakalaureat geografije-regionalno i prostorno planiranje osposobljen je za timski rad u različitim fazama pripreme, izrade i revizije prostornih i regionalnih planova u oblasti prirodnogeografskih i društvenogeografskih osnova regionalnih i prostornih planova.

Bakalaureati regionalnog i prostornog planiranja koji su završili I ciklus studija sa prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost za učešće u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije i regionalnog i prostornog planiranja na I ciklusu studija.

Studijski program na smjeru turizam i zaštita životne sredine je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za rad u oblastima turizma i zaštite životne sredine. Završetkom I ciklusa studija smjera turizam i zaštita životne sredine stiče se zvanje bakalaureat geografije-turizam i zaštita životne sredine. Bakalaureat geografije-turizam i zaštite životne sredine profesionalno je osposobljen za timski rad u identifikaciji i valorizaciji prirodnogeografskih i društvenogeografskih potencijala u svim fazama turističkog planiranja, u identifikaciji i valorizaciji turističkih potencijala u svim fazama izrade strategija turističkog razvoja, u organizaciji svih faza turističkih putovanja u zemlji i inozemstvu (posebno u prezentaciji turističkih resursa), u izradi i propagandnoj prezenaciji atraktivnih turističkih motiva (u štampanoj i elektronskoj verziji), u komponentnim i kompleksnim programskim istraživanjima prirodnogeografskih i društvenogeografskih elemenata i faktora za ocjenu kvaliteta životne sredine i brojnih drugih poslova koje se odnose na navedene oblasti.

Bakalaureati geografije u oblasti turizma i zaštite životne sredine koji su završili I ciklus studija geografije sa prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost za učešće u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije u oblasti turizma i zaštite životne sredine na I ciklusu studija.