Katedra za fizičku geografiju

Iako je Katedra za geografiju osnovana je 1950. godine kao jedan od šest nastavno – naučnih odsjeka Filozofskog fakulteta u Sarajevu, novi kvalitativni iskorak u institucionalnoj organizaciji geografa Bosne i Hercegovine predstavlja formiranje Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,1960. godine i Odsjeka za geografiju u okviru ovog fakulteta. Organizacija nastavnog procesa je realizirana kroz različite nastavno – naučne predmete koji su objedinjeni u katedre za: geologiju, fizičku, društvenu i regionalnu geografiju i kabinet za metodiku nastave geografije.

Od tog perioda, paralelno sa osnovnom obrazovnom misijom, nastavnici i saradnici Katedre za fizičku geografiju, su nastavili i intenzivirali svoj naučno – istraživački rad na komponentnom i kompleksnom geografskom proučavanju prostora.

Fizičkogeografska proučavanja imaju osnovu u proučavanju prirodnih zakona i zakonomjernosti, njihovoj strukturi, procesu i razvojnom stadiju. Ova proučavanja zasnivaju se na učenjima, prije svega o geokomponentama i geosferama, zatim geosistemima i geokompleksima. S obzirom na predmet i objekt fizičkogeografskih proučavanja, u okviru Katedre, naučno – istraživački rad realiziran je kroz nastavne predmete: Matematička geografija, Geomorfologija, Hidrografija, Klimatologija sa meteorologijom, Biogeografija, Pedogeografija.

Od akademske 2005./2006. godine, uvođenjem Bolonjskog principa studiranja i novih studijskih usmjerenja na Odsjeku za geografiju broj nastavnih predmeta, i u vezi s tim naučnih istraživanja, u okviru ove Katedre prije svega iz aplikativne fizičke geografije se povećava. Istovremeno, intenzivan je naučno-stručni angažman nastavnika i saradnika na upoznavanju sa svim savremenim teoretskim metodama fizičkogeografskih proučavanja i spoznajama, i njihovoj praktičnoj primjeni.

Poseban doprinos angažmana naučnog i stručnog kadra unutar Katedre vidljiv je kroz realizaciju većeg broja naučno-istraživačkih projekata koji su imali i teorijski i aplikativni karakter. Specijalizirana komponentna naučna fizičkogeografska proučavanja imaju mogućnost za njihovu aplikaciju u različitim oblastima privrede i uopće razvoja društva Bosne i Hercegovine, sa aspekta identifikacije, valorizacije i revitalizacije prirodnih resursa naše zemlje, kao i njihovoj zaštiti.

Šef katedre za fizičku geografiju:  Dr.sc. Aida Korjenić, vanredna profesorica
Kontakt telefon: +387 33 723 731
E-mail: aida.k@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 406/IV