Društvena geografija

Naučna oblast Društvena geografija objedinjuje veći broj teorijskih i aplikativnih naučnih disciplina koje svojim objektom i predmetom proučavanja tretiraju vrlo široku oblast ekonomskih, demografskih, socijalnih, kulturnih i drugih srodnih procesa i pojava u društvu.

Savremeni naučno-istraživački fokus je na proučavanjima iz oblasti Ekonomske geografije, Demogeografije, Urbane geografije, Političke geografije, Socijalne geografije itd. U nastavnom planu i programu na sva tri studijska usmjerenja i na sva tri ciklusa studija Odsjeka  zastupljen je veći broj nastavnih predmeta koji su proizišli iz objekta i predmeta proučavanja iz prethodno navedenih naučnih disciplina. U novije vrijeme u nastavno-istraživački proces uvedeni su i novi predmeti u skladu sa razvojnim tendencijama savremene geografije.

Matična oblast Društvena geografija Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta utvrđena je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-I-1569/08 od 14.05.2008. godine o utvrđivanju matičnih oblasti i matičnih predmeta visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu. Predmetne discipline su dodatno dopunjavane odlukama Senata Univerziteta broj: 01-38-2386/10 od 14.07.2010., 01-6605/16 od 26.10.2016. i 01-6075/17 od 27.09.2017. i odlukama Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta. Više informacija o oblasti Društvena geografija je moguće pronaći u priloženom dokumentu: Društvena geografija