Biblioteka

Prvi trag nastanka Biblioteke, odnosno nabavka prvog fonda geografske i geološke literature, seže u 50-te godine 20. stoljeća kada je pri Filozofskom fakultetu formirana Katedra za geografiju. O tome svjedoči prvi diplomski rad iz oblasti geografije (1954.), koji je uvršten u fond Biblioteke. Biblioteka Odsjeka za geografiju osnovana je kada i Prirodno-matematički fakultet, odnosno Odsjek za geografiju, deset godina kasnije. U današnji prostor Biblioteka je smještena 1974. godine, a od 2012. godine je u sastavu Biblioteke Prirodno-matematičkog fakulteta kao posebne stručne organizacijske jedinice.

Biblioteka je otvorenog tipa, a njen knjižni fond se sastoji od: monografskih (8311 svezaka) i periodičnih (4375 svezaka) publikacija iz oblasti geografije, geologije i srodnih znanosti. Ne manje važan dio fonda su i završni radovi: diplomski (1663 naslova), master (141 naslov), magistarski (20 naslova) i doktorske disertacije (32 naslova).

Biblioteka Odsjeka za geografiju

U tijeku je izrada online kataloga preko COBISS.BH (Kooperativnog online bibliografskog sistema i servisa). Online katalogu moguće je pristupiti preko platforme COBISS.

COBISS platforma

Također je u vidu kumulativne bibliografije, rađene po ISBD standardima i sa određenim registrima, urađena Bibliografija doktorskih disertacija, magistarskih, master i diplomskih radova odbranjenih na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u periodu 1954.-2016. godine. Bibliografija je dostupna online, a možete je pogledati na slijedećem linku:

Bibliografija doktorskih disertacija, magistarskih, master i diplomskih radova

Biblioteka Odsjeka za geografiju kao posebna stručna jedinica dio je Biblioteke Prirodno-matematičkog fakulteta. Ostala četiri Odsjeka pri Prirodno-matematičkom fakultetu također posjeduju posebne stručne biblioteke. Više o Biblioteci PMF-a možete pronaći na slijedećem linku:

Biblioteka Prirodno-matematičkog fakulteta

Radno vrijeme za korisnike: 11:30 – 16:00 h
Biljana Stojanović, diplomirani komparativist i bibliotekar
Telefoni: +387 33 723 751 (Odsjek za geografiju); +387 33 279 933 (Odsjek za matematiku)