Regionalno i prostorno planiranje

Matična oblast Regionalno i prostorno planiranje Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta utvrđena je Odlukom Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2386/10 od 14.07.2010. godine, o saglasnosti na Prečišćeni tekst liste matičnih naučnih oblasti i matičnih predmeta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u okviru Odluke o utvrđivanju matičnih oblasti i matičnih predmeta visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu, grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka broj: 0101-I-1569/08 u Sarajevu, 14.05.2008. godine. Predmetne discipline su dodatno dopunjavane odlukama Vijeća Prirodno- matematičkog fakulteta i Senata Univerziteta broj: 01-6605/16 od 26.10.2016- i 01-6075/17 od 27.09.2017. godine.

Više informacija o oblasti Regionalno i prostorno planiranje je moguće pronaći u priloženom dokumentu: Regionalno i prostorno planiranje