III ciklus studija

  /  III ciklus studija

Studijski program na III ciklusu studija Odsjeka za geografiju prema Bolonjskom sistemu studiranja započeo je u akademskoj 2013/2014. godini. Treći ciklus studija traje 3 studijske godine, odnosno 6 semestra i njegovim završetkom se stiče ukupno 180 ECTS kredita. Jedna studijska godina je organizirana na dva semestra, ljetni i zimski, i traje jednu akademsku godinu (sa jednomjesečnim prekidom tokom augusta). Završetkom jedne studijske godine stiče se ukupno 60 ECTS kredita, odnosno 30 ECTS po jednom semestru.

Studijski programi na III ciklusu studija Odsjeka za geografiju su organizirani na sljedeća tri studijska smjera:

  • Geografija u obrazovanju (u okviru studija zajedničkog trećeg ciklusa – doktorski studij „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“ na nivou Prirodno-matematičkog fakulteta),
  • Regionalno i prostorno planiranje,
  • Turizam i zaštita životne sredine.

Studijski program Geografija u obrazovanju na III ciklusu studija predstavlja studijsko usmjerenje u okviru studija zajedničkog trećeg ciklusa – doktorski studij „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“ kojeg je u junu 2013.godine formirao Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Obavezni predmeti zajedničkog trećeg ciklusa – doktorski studij “Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju” nose 23 ECTS u prvom semestru, 10 ECTS u drugom semestru i 20 ECTS u trećem semestru. U skladu sa Smjernicama predviđeno je da studenti u III., IV., V., i VI., semestru budu pretežno angažovani na naučno-istraživačkim aktivnostima i izradi doktorske disertacije. Nastavni predmeti su raspodijeljeni u četiri grupe. Prvu grupu čine predmeti iz oblasti pedagoških i psiholoških nauka. U drugu grupu svrstani su predmeti iz oblasti metodike nastave geografije (za studij geografije).

Trećoj grupi pripadaju predmeti iz strukovnih oblasti prirodnih i matematičkih nauka (geografski predmeti za studij geografije), a četvrtu grupu čine predmeti/seminari koji se neposredno odnose na naučno-istraživački rad kandidata i izradu doktorske disertacije. Predviđeno je da zastupljenost predmeta iz pomenutih grupa iznosi približno 15% (prva grupa), 15% (druga grupa), 15% (treća grupa) i 55% (četvrta grupa). Studij se sastoji od predavanja, koja mogu biti i konsultativnog karaktera u zavisnosti od broja polaznika i naučno-istraživačkog rada u okviru doktorske teze koji se valorizira kroz četiri doktorska seminara i odbranom doktorskog rada. Završetkom III ciklusa Geografija u obrazovanju stiče se zvanje doktor geografskih nauka/znanosti u obrazovanju.

Doktori geografskih nauka/znanosti u obrazovanju su pored ostalog osposobljeni za samostalno i orginalno istraživanje u oblasti primjene fundamentalnih geografskih istraživanja za odgojno-obrazovni značaj, za samostalno i timsko učešće u naučno-istraživačkim projektima od značaja za razvoj školske geografije i aktivno učešće na donošenju, inoviranju i implementaciji nastavnih planova i programa odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, za aktivno učešće na međunarodnim skupovima od interesa za razvoj fundamentalne i aplikativne geografije, za izradu, prezentaciju, reviziju i recenziju strateških dokumenata koji se tiču geografske regionalizacije Bosne i Hercegovine uvažavajući Evropsku povelju o regijama i regionalizacijama Evropske unije, kao osnova regionalne geografije u obrazovnom sistemu i brojne druge poslove u ovoj oblasti.

Studijski program III ciklusa studija na smjeru regionalno i prostorno planiranje je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za naučno-istraživački rad u oblastima regionalnog i prostornog planiranja. Završetkom III ciklusa studija, smjer regionalno i prostorno planiranje, stiče se zvanje Doktor geografskih nauka/znanosti u oblasti regionalnog i prostornog planiranja.

Osnovni obrazovni ciljevi studijskih programa III ciklusa studija geografije iz oblasti regionalnog i prostornog planiranja i turizma i zaštite životne sredine i kompetencije doktoranata u ovim oblastima su:

sistemsko shvatanje suštine geografskog prostora i njegove valorizacije u strateško razvojne svrhe;
izgradnja umreženog i kompleksnog mišljenja o životnoj sredini kao mediju razvoja prostornog, regionalnog, turističkog i općegeografskog značaja;
sintetiziranje, eksplikacija i implementacija stečenih fundamentalnih i aplikativnih geografskih znanja u strateškim razvojnim programima od kojih su najznačajniji tercijarni privredni sektor, koji pripada dijelu regionalnog i prostornog planiranja posebne namjene;
sposobnost za samostalna i orginalna naučna istraživanja u oblasti fundamentalnih geografskih istraživanja za obrazovni, turizmološki, geoekološki i regionalno-planerski značaj;
neophodna komponentna i kompleksna geografska istraživanja u cilju rješavanja problema nastala usljed neracionalne upotrebe prirodnogeografskih resursa, depopulacije, deagrarizacije, deruralizacije Bosne i Hercegovine;
osposobljavanje za izradu, prezentaciju, reviziju i recenziju strateških dokumenata koji se tiču geografske regionalizacije Bosne i Hercegovine uvažavajući Evropsku povelju o regijama i regionalizacijama Evropske unije;
ekspertnu analizu razvoja turizma, regionalnu i prostornu distribuciju ekonomskog razvoja države, regija i društveno-političkih zajednica, i brojni drugi ciljevi i kompetencije u navedenim oblastima.
Nakon završenog III ciklusa studija, doktori geografskih nauka/znanosti iz oblasti regionalnog i prostornog planiranja i turizma i zaštite životne sredine osposobljeni su za samostalno kreativno istraživanje u oblastima regionalnog i prostornog planiranja, turizma i zaštite životne sredine.

Studijski program III ciklusa studija na smjeru turizam i zaštita životne sredine je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za naučno-istraživački rad u oblastima turizma i zaštite životne sredine. Završetkom III ciklusa studija, smjer regionalno i prostorno planiranje, stiče se zvanje Doktor geografskih nauka/znanosti u oblasti turizma i zaštite životne sredine.

Osnovni obrazovni ciljevi studijskih programa III ciklusa studija geografije iz oblasti regionalnog i prostornog planiranja i turizma i zaštite životne sredine i kompetencije doktoranata u ovim oblastima su:

  • sistemsko shvatanje suštine geografskog prostora i njegove valorizacije u strateško razvojne svrhe;
  • izgradnja umreženog i kompleksnog mišljenja o životnoj sredini kao mediju razvoja prostornog, regionalnog, turističkog i općegeografskog značaja;
  • sintetiziranje, eksplikacija i implementacija stečenih fundamentalnih i aplikativnih geografskih znanja u strateškim razvojnim programima od kojih su najznačajniji tercijarni privredni sektor, koji pripada dijelu regionalnog i prostornog planiranja posebne namjene;
  • sposobnost za samostalna i orginalna naučna istraživanja u oblasti fundamentalnih geografskih istraživanja za obrazovni, turizmološki, geoekološki i regionalno-planerski značaj;
  • neophodna komponentna i kompleksna geografska istraživanja u cilju rješavanja problema nastala usljed neracionalne upotrebe prirodnogeografskih resursa, depopulacije, deagrarizacije, deruralizacije Bosne i Hercegovine;
  • osposobljavanje za izradu, prezentaciju, reviziju i recenziju strateških dokumenata koji se tiču geografske regionalizacije Bosne i Hercegovine uvažavajući Evropsku povelju o regijama i regionalizacijama Evropske unije;
  • ekspertnu analizu razvoja turizma, regionalnu i prostornu distribuciju ekonomskog razvoja države, regija i društveno-političkih zajednica, i brojni drugi ciljevi i kompetencije u navedenim oblastima.

Nakon završenog III ciklusa studija, doktori geografskih nauka/znanosti iz oblasti regionalnog i prostornog planiranja i turizma i zaštite životne sredine osposobljeni su za samostalno kreativno istraživanje u oblastima regionalnog i prostornog planiranja, turizma i zaštite životne sredine.

Detaljnije informacije o navedenim studijskim programima III ciklusa studija geografije na našem Odsjeku mogu se dobiti pregledom adekvatnih nastavnih planova i programa.

Voditelj III ciklusa (doktorskog) studija geografije: Dr.sc. Aida Korjenić, vanredna profesorica