III ciklus studija

Studijski program na III ciklusu studija Odsjeka za geografiju prema Bolonjskom sistemu studiranja započeo je u akademskoj 2013/2014. godini. Treći ciklus studija traje 3 studijske godine, odnosno 6 semestra i njegovim završetkom se stiče ukupno 180 ECTS kredita. Jedna studijska godina je organizirana na dva semestra, ljetni i zimski, i traje jednu akademsku godinu (sa jednomjesečnim prekidom tokom augusta). Završetkom jedne studijske godine stiče se ukupno 60 ECTS kredita, odnosno 30 ECTS po jednom semestru.

Studijski programi na III ciklusu studija Odsjeka za geografiju su organizirani na sljedeća četiri studijska smjera:

  • Geografija u obrazovanju (u okviru studija zajedničkog trećeg ciklusa – doktorski studij „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“ na nivou Prirodno-matematičkog fakulteta),
  • Regionalno i prostorno planiranje,
  • Turizam
  • Zaštita životne sredine

Studijski program Geografija u obrazovanju na III ciklusu studija predstavlja studijsko usmjerenje u okviru studija zajedničkog trećeg ciklusa – doktorski studij „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“ kojeg je u junu 2013.godine formirao Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Obavezni predmeti zajedničkog trećeg ciklusa – doktorski studij “Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju” nose 23 ECTS u prvom semestru, 10 ECTS u drugom semestru i 20 ECTS u trećem semestru. U skladu sa Smjernicama predviđeno je da studenti u III., IV., V., i VI., semestru budu pretežno angažovani na naučno-istraživačkim aktivnostima i izradi doktorske disertacije. Nastavni predmeti su raspodijeljeni u četiri grupe. Prvu grupu čine predmeti iz oblasti pedagoških i psiholoških nauka. U drugu grupu svrstani su predmeti iz oblasti metodike nastave geografije (za studij geografije).

Trećoj grupi pripadaju predmeti iz strukovnih oblasti prirodnih i matematičkih nauka (geografski predmeti za studij geografije), a četvrtu grupu čine predmeti/seminari koji se neposredno odnose na naučno-istraživački rad kandidata i izradu doktorske disertacije. Predviđeno je da zastupljenost predmeta iz pomenutih grupa iznosi približno 15% (prva grupa), 15% (druga grupa), 15% (treća grupa) i 55% (četvrta grupa). Studij se sastoji od predavanja, koja mogu biti i konsultativnog karaktera u zavisnosti od broja polaznika i naučno-istraživačkog rada u okviru doktorske teze koji se valorizira kroz četiri doktorska seminara i odbranom doktorskog rada. Završetkom III ciklusa Geografija u obrazovanju stiče se zvanje doktor geografskih nauka/znanosti u obrazovanju.

Doktori geografskih nauka/znanosti u obrazovanju su pored ostalog osposobljeni za samostalno i orginalno istraživanje u oblasti primjene fundamentalnih geografskih istraživanja za odgojno-obrazovni značaj, za samostalno i timsko učešće u naučno-istraživačkim projektima od značaja za razvoj školske geografije i aktivno učešće na donošenju, inoviranju i implementaciji nastavnih planova i programa odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, za aktivno učešće na međunarodnim skupovima od interesa za razvoj fundamentalne i aplikativne geografije, za izradu, prezentaciju, reviziju i recenziju strateških dokumenata koji se tiču geografske regionalizacije Bosne i Hercegovine uvažavajući Evropsku povelju o regijama i regionalizacijama Evropske unije, kao osnova regionalne geografije u obrazovnom sistemu i brojne druge poslove u ovoj oblasti.

Elaborat Geografija u obrazovanju III ciklus

Studijski program III ciklusa studija na smjeru regionalno i prostorno planiranje je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za naučno-istraživački rad u oblastima regionalnog i prostornog planiranja. Završetkom III ciklusa studija, smjer regionalno i prostorno planiranje, stiče se zvanje Doktor geografskih nauka/znanosti u oblasti regionalnog i prostornog planiranja.

Osnovni obrazovni ciljevi studijskih programa III ciklusa studija geografije iz oblasti regionalnog i prostornog planiranja i turizma i zaštite životne sredine i kompetencije doktoranata u ovim oblastima su:

sistemsko shvatanje suštine geografskog prostora i njegove valorizacije u strateško razvojne svrhe;
izgradnja umreženog i kompleksnog mišljenja o životnoj sredini kao mediju razvoja prostornog, regionalnog, turističkog i općegeografskog značaja;
sintetiziranje, eksplikacija i implementacija stečenih fundamentalnih i aplikativnih geografskih znanja u strateškim razvojnim programima od kojih su najznačajniji tercijarni privredni sektor, koji pripada dijelu regionalnog i prostornog planiranja posebne namjene;
sposobnost za samostalna i orginalna naučna istraživanja u oblasti fundamentalnih geografskih istraživanja za obrazovni, turizmološki, geoekološki i regionalno-planerski značaj;
neophodna komponentna i kompleksna geografska istraživanja u cilju rješavanja problema nastala usljed neracionalne upotrebe prirodnogeografskih resursa, depopulacije, deagrarizacije, deruralizacije Bosne i Hercegovine;
osposobljavanje za izradu, prezentaciju, reviziju i recenziju strateških dokumenata koji se tiču geografske regionalizacije Bosne i Hercegovine uvažavajući Evropsku povelju o regijama i regionalizacijama Evropske unije;
ekspertnu analizu razvoja turizma, regionalnu i prostornu distribuciju ekonomskog razvoja države, regija i društveno-političkih zajednica, i brojni drugi ciljevi i kompetencije u navedenim oblastima.
Nakon završenog III ciklusa studija, doktori geografskih nauka/znanosti iz oblasti regionalnog i prostornog planiranja i turizma i zaštite životne sredine osposobljeni su za samostalno kreativno istraživanje u oblastima regionalnog i prostornog planiranja, turizma i zaštite životne sredine.

 

Elaborat Regionalno i prostorno planiranje III ciklus

Studijski program Turizam na trećem ciklusu – doktorski studij, traje tri godine, a studiranje je moguće u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta. Zvanje doktor/doktorica geografskih nauka/znanosti u oblasti turizma stiče se zavšetkom III ciklusa studija geografije, smjer Turizam, u trajanju od 6 semestara (3 studijske godine) i sa ostvarenih 180 ECTS kredita.

Studijski program trećeg ciklusa geografskih nauka „Turizam“, programski je profiliran kao naučno-istraživački studij najvišeg nivoa univerzitetskog obrazovanja. Nastavno-naučni proces i studijski program su prilagođeni multidisciplinarnim naučnim istraživanjima koja za cilj imaju unapređenje postojećih naučnih spoznaja i njihovu teoretsku i praktičnu aplikaciju u različitim oblastima turizma. Trogodišnji program je koncipiran kroz:

1. baznu edukaciju studenata/studentica, osposobljavanje kandidata/kandidatkinja za samostalan naučno-istraživački rad, razvoj kritičkog mišljenja i procenjivanje istraživanja drugih kao i vođenje originalnih istraživanja kroz publikovane rezultate koji predstavljaju međunarodnu validaciju istraživačkog rada;

2. razvijanje sposobnosti transfera i implementacije naučnih saznanja u nove metode liderstva, motivacije i uslužne orijentacije zaposlenih, zatim vještina upravljanja turističkom destinacijom kao i rukovođenja turističkim i hotelskim preduzećima;

3. sticanje društveno opravdanih kompetencija koje su u funkciji nauke ali i efikasnog i efektivnog poslovanja turističkih i hotelskih preduzeća i razvoja turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini;

4. sticanje svih neophodnih kompetencija iz domena razvoja turističke destinacije i turističkog preduzeća zasnovanog na integralnom pristupu razvoja baziranog na kompetitivnim prednostima destinacije (prije svega prirodnim i antropogenim resursima destinacije i strateškom partnerstvu najznačajnijih stejkholdera), kao i ovladavanju teoretskim znanjima i metodologijama neophodnim za doprinos razvoju nauke u oblasti turizma i hotelijerstva;

5. stvaranje odgovornog naučnika/naučnice, sposobnih za samostalno sprovođenje istraživanja iz oblasti turizma i hotelijerstva koja su u skladu sa najvišim međunarodnim stručnim standardima i potrebama nauke, razvoja privrede i društva;

 

Doktor/Doktorica geografskih nauka/znanosti u oblasti turizma, nakon završenog trećeg ciklusa studija, su u potpunosti osposobljeni za samostalna naučno-teorijska i primenjena istraživanja u:

Nadležnim institucijama i ministarstvima na državnom nivou, nivou entiteta i Brčko Distrikta;

Nadležnim institucijama i ministarstvima na kantonalnom nivou;

Stručnim tijelima i službama na gradskom i općinskom nivou;

Privatnim kompanijama iz realnog sektora, regionalnim i lokalnim te međunarodnim organizacijama koje se bave poslovima u sektoru turizma;

Naučno-istraživačkim institucijama, nevladinim organizacijama i strukovnim udruženjima iz oblasti turizma.

 

Elaborat Turizam III ciklus

Doktorski studij Zaštite životne sredine na Odsjeku za geografiju je fundamentalnog i aplikativnog karaktera, što je rezultat višedecenijskih naučnih istraživanja, a zasniva se na cjelovitom proučavanju prirodnogeografskih i društvenogeografskih procesa i pojava te njihovih međusobnih odnosa i veza u geografskom omotaču. Značajne promjene u okolišu, kao rezultat prirodnih procesa i antopogenih aktivnosti, prisutne su duži vremenski period, a posebno su intenzivirane od vremena naučno-tehničke revolucije, ubrzanog razvoja industrijske tehnologije, primjene novih tehnologija posebno hemijskih i nuklearnih sredstava, porasta stanovništva, urbanizacije prostora i mnogih drugih procesa koji mijenjaju prirodnu sredinu i uvećavaju obim čovjekovog djelovanja na prirodu.

Kao odgovor na prethodno spomenute procese intenzivno se razvijaju naučna istraživanja koje su usmjerene u pravcu zaštite životne sredine i revitalizacije ugroženih prostora. Geografski aspect naučnih istraživanja životne sredine zasniva se na prostornoj dimenziji, što čini jedan od temeljnih razvojnih resursa i čija je zaštita imperativ za društvo u cjelini.

Studijski program III ciklusa Zaštite životne sredine traje tri godine – šest semestara. Doktor/doktorica nauka zaštite životne sredine, u skladu sa stepenom kvalifikacije III ciklusa studija, osposobljeni su za naučno- istraživački rad i mogu dati svoj puni doprinos u nadležnim institucijama i ministarstvima na državnom nivou, nivou entiteta i Brčko Distrikta, nadležnim institucijama i ministarstvima na kantonalnom nivou, stručnim tijelima i službama na općinskom nivou, privatnim kompanijama i laboratorijima koje se bave poslovima zaštite životne sredine i naučno-istraživačkim institucijama.

 

Elaborat Zaštita životne sredine III ciklus

Detaljnije informacije o navedenim studijskim programima III ciklusa studija geografije na našem Odsjeku mogu se dobiti pregledom adekvatnih nastavnih planova i programa.

Voditelj III ciklusa (doktorskog) studija geografije: Dr.sc. Aida Korjenić, vanredna profesorica