Turizam

Matična oblast Turizam Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu utvrđena je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2386/10 od 14.07.2010. godine, o saglasnosti na PREČIŠĆENI TEKST liste matičnih naučnih oblasti i matičnih predmeta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u okviru Odluke o utvrđivanju matičnih oblasti i matičnih predmeta visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu, grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka broj: 0101-I-1569/08 u Sarajevu, 14.05.2008. godine. Predmetne discipline su dodatno dopunjavane odlukama Vijeća Prirodno- matematičkog fakulteta i Senata Univerziteta broj: 01-6605/16 od 26.10.2016- i 01-6075/17 od 27.09.2017. godine.

Više informacija o oblasti Turizam je moguće pronaći u priloženom dokumentu: Turizam

Koncepcija uspostave i razvoja edukacije iz oblasti turizma na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu je primarno zasnovana na strateškom makroekonomskom opredjeljenju Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i kantona za ekonomski funkcionalnu i okolinski optimalnu valorizaciju postojećih prirodnih i društvenih resursa u funkciji intenziviranja privrednog razvoja. U vezi sa navedenim, u svim općim i sektorskim razvojnim strategijama koje su na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou usvojene u periodu od 2000. godine turizam je prepoznat kao jedna od strateških privrednih grana održivog razvoja Bosne i Hercegovine.

Inkorporiranje turizma kao razvojne privredne grane prvi put je vidljivije ozvaničena kroz izradu entitetskih prostornih planova kao strateških dokumenata primarnog nivoa koji definiraju način i oblike valorizacije prirodnih i društvenih resursa za potrebe razvoja turističke privrede. Ovi dokumenti se mogu vidjeti na linku ispod:

Obrazloženje utemeljenja matične naučne oblasti “Turizam”