Katedra za regionalnu geografiju

U skladu s već uspostavljenim nastavnim konceptom Odsjeka za geografiju Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, organizacija nastavnog procesa se realizira kroz različite nastavno – naučne predmete koji su objedinjeni u katedre. Nastavnici i saradnici Katedre za regionalnu geografiju, svoja proučavanja su nastavili na mnogostrukim aspektima određenih dijelova Zemljine površine, regije ili manjih prostornih cjelina izdvojenih na osnovu homogenih obilježja. Regionalno-geogrfska proučavanja imaju osnovu u proučavanju prostorne stvarnosti Zemljine površine, tj. osobine prirodne sredine, društveno-ekonomskih procesa i kulturne nadgradnje, sastavljene od prostorno različitih i vremenski promjenljivih individualnih cjelina ili geografskih područja. S obzirom na predmet i objekt regionalno-geografskih proučavanja, u okviru Katedre, naučno – istraživački rad realizira se kroz nastavne predmete:

• Geografska regionalizacija,
• Regionalna geografija Bosne i Hercegovine,
• Regionalna geografija Evrope,
• Regionalna geografija vanevropskih kontinata,
• Savremeni problemi regionalnog razvoja u svijetu,
• Geografija i globalizacija.

Uvođenjem Bolonjskog principa studiranja i novih studijskih usmjerenja na Odsjeku za geografiju broj nastavnih predmeta, i u vezi s tim naučnih istraživanja, u okviru Katedre za regionalnu geografiju se povećava. Istovremeno, intenzivan je naučno-stručni angažman nastavnika i saradnika na upoznavanju sa svim savremenim teoretskim metodama regionalno geografskih proučavanja i spoznajama i njihovoj praktičnoj primjeni.

Poseban doprinos angažmana naučnog i stručnog kadra unutar Katedre vidljiv je kroz realizaciju većeg broja naučno-istraživačkih projekata koji su imali i teorijski i aplikativni karakter. Specijalizirana komponentna naučna regionalno geografska proučavanja imaju mogućnost za njihovu aplikaciju u različitim oblastima privrede i društva Bosne i Hercegovine, sa aspekta identifikacije, valorizacije i revitalizacije resursa naše zemlje.

Šef katedre za fizičku geografiju: Dr.sc. Senada Nezirović, vanredna profesorica
Kontakt telefon: +387 33 723 707
E-mail: senada.nezirevic@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 522/V