II ciklus studija

Studijski program na II ciklusu studija Odsjeka za geografiju prema Bolonjskom sistemu studiranja započeo je u akademskoj 2008/2009. godini. Drugi ciklus studija na Odsjeku za geografiju traje jednu studijsku godinu, odnosno 2 semestra (zimski i ljetni) i njegovim završetkom se stiče ukupno 60 ECTS kredita, odnosno 30 ECTS po jednom semestru.

Studijski programi na II ciklusu studija Odsjeka za geografiju su organizirani na sljedeća tri studijska smjera:

  • Nastavnički,
  • Regionalno i prostorno planiranje,
  • Turizam,
  • Zaštita životne sredine.

Studijski program nastavničkog smjera na II ciklusu studija je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za stručno-naučni rad u oblasti odgojno-obrazovnog sistema u oblasti geografije kao i za pedagoški rad u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Završetkom II ciklusa studija nastavničkog smjera stiče se zvanje magistar geografije (MA).

Osim za samostalno vođenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama iz svih predmeta koji pripadaju matičnoj oblasti geografije, magistri geografije su osposobljeni i za učešće u svim aktivnostima timske izrade i revizije nastavnih planova za osnovnu i srednje škole, učešće u kreiranju i reviziji nastavnih programa iz svih predmeta koji pripadaju matičnoj oblasti geografije, savjetodavne i nadzorne aktivnosti u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa iz geografije koje sprovode nadležna ministarstva i institucije, kao i učešće u procesu stručne evaluacije udžbenika i priručnika za sve predmete koji pripadaju oblasti geografije.

Magistri geografije (MA) koji su završili II ciklus studija geografije prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost učešća u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta/višeg asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije na I ciklusu studija.

Studiranje je moguće u statusu redovnog (troškove studija snosi Osnivač), redovnog samofinansirajućeg (troškove plaćaju studenti – cijena studija određena Odlukama Vlade Kantona i iznosi cca. 1200 KM) i vanrednog studenta (troškove studija snosi student – cijena studija cca. 900 KM).

Više informacija o studijskom programu možete pronaći u Elaboratu.

Studijski program II ciklusa studija na smjeru regionalno i prostorno planiranje je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za stručno-naučni rad u oblastima regionalnog i prostornog planiranja. Završetkom II ciklusa studija, smjer regionalno i prostorno planiranje, stiče se zvanje magistar geografije (MA), usmjerenje regionalno i prostorno planiranje.

Magistri geografije, usmjerenje regionalno i prostorno planiranje osposobljeni su za rukovođenje i/ili učešće u timovima u različitim fazama pripreme, izrade i revizije regionalnih i prostornih planova, za savjetodavne aktivnosti u toku realizacije regionalnih i prostornih planova u okviru nadležnih ministarstava i institucija, za učešće u procesu stručne evaluacije regionalnih i prostornih planova kao i brojnim drugim poslovima iz navedenih oblasti. Magistri geografije (MA), usmjerenje regionalno i prostorno planiranje koji su završili II ciklus studija prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost učešća u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta/višeg asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije i regionalnog i prostornog planiranja na I ciklusu studija.

Studiranje je moguće u statusu redovnog (troškove studija snosi Osnivač), redovnog samofinansirajućeg (troškove plaćaju studenti – cijena studija određena Odlukama Vlade Kantona i iznosi cca. 1200 KM) i vanrednog studenta (troškove studija snosi student – cijena studija cca. 900 KM).

Više informacija o studijskom programu možete pronaći u Elaboratu.

Studijski program Turizam na II ciklusu traje jednu godinu – dva semestra. Student/studentica nakon svih položenih ispita predviđenih Nastavnim planom i programom i odbranom završnog rada II ciklusa stiče akademski naziv magistar/magistra turizma.

Studijski program Turizam fokusira se na sticanje teorijskog i praktičnog multidisciplinarnog obrazovanja stručnjaka koji će imati sistematizovan i cjelovit skup znanja iz turizma i srodnih grana te djelatnosti koja su neophodna za istraživanja u jednoj od konkretnih oblasti turističke teorije, prakse i politike (prostorni aspekt turističkih atraktivnosti, materijalne i organizacione osnove turizma, ekonomski aspekti turizma i sl.). Plan i program također profilira znanja o menadžmentu posebnih programa u turizmu, u cilju osiguranja savremenih prirodnih, kulturnih i drugih sadržaja prilagođenih zahtjevima tržišta, kao i o oblikovanju posebnih sadržaja u turističkoj ponudi s ciljem poboljšanja i povećanja ekonomske efikasnosti poslovnih sistema.

Nakon završenog II ciklusa studija, Magistar/Magistra turizma je potpuno osposobljen/a za:

-samostalan stručni i istraživački rad, donošenje odluka i planova u velikom broju institucija i preduzeća koji se bave raznim aspektima turizma, hotelijerstva drugih i komplementarnih djelatnosti.

-samostalni istraživački, savjetodavni i nadzorni rad u oblasti turizma u okviru nadležnih ministarstava, općina, agencija i javnih i/ili privatnih institucija;

-samostalni rad i/ili timski rad u razvijanju marketing strategija turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini i široj regiji i primjenu razvijenih komunikacijskih, socijalnih, geoinformatičkih i istraživačkih vještina.

Osnivanjem studijskog programa Turizam na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkom fakultetu omogućava se uspostavljanje intenzivnijih mehanizama povezivanja sa međunarodnim tržištem i okruženjem.

Magistar/magistra turizma koji su završili II ciklus studija prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ ostvaruju mogućnost konkurisanja za učešće u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta-asistentice/višeg asistenta-više asistentice na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije u oblasti turizma na I ciklusu studija.

Studiranje je moguće u statusu redovnog (troškove studija snosi Osnivač), redovnog samofinansirajućeg (troškove plaćaju studenti/studentice – cijena studija određena Odlukama Vlade Kantona i iznosi cca. 1300 KM) i vanrednog studenta/studentice (troškove studija snosi student/studentica – cijena studija cca. 900 KM).

Više informacija o studijskom programu možete pronaći u Elaboratu.

Pokretanje master programa Zaštita životne sredine rezultat je potrebe za visoko obrazovanim i kvalificiranim stručnjacima, u skladu sa zahtjevima tržišta rada, koji mogu odgovoriti na izazove vezane za geoekološke probleme i zaštitu životne sredine u savremenom kontekstu. Zaštita životne sredine uključuje široki spektar aktivnosti, djelatnosti kao i kompetencija potrebnih za intervencije u monitoringu, modeliranju, planiranju i upravljanju prostorom ali i različitim granama privrede, čiji aspekti rada koriste prostorne resurse i imaju određene implikacije na okoliš. Studijski program Zaštite životne sredine traje jednu godinu – dva semestra. Student nakon položenih svih ispita predviđenih Nastavnim planom i programom i odbranom završnog rada drugog ciklusa stiče akademski naziv magistar/magistra zaštite životne sredine.

Magistar/magistra zaštite životne sredine mogu pomoći institucijama i organizacijama u prepoznavanju i upravljanju okolišnim rizicima, što je neophodno obzirom na česte promjene u zakonodavstvu, i potrebu za prilagođavanjem poslovanja kako bi se smanjili negativni utjecaji na okoliš. Također, mogu raditi u obrazovnim institucijama koje na nivou osnovnog obrazovanja izučavaju pitanja životne sredine, na srednjoškolskom nivou obrazovanja (usmjerena zanimanja), vladinim agencijama ili nevladinim organizacijama, kako bi informisali i obučavali ljude o važnosti očuvanja prirode i njenih resursa. Stručnjaci zaštite životne sredine mogu sudjelovati u razvoju ekoturizma, gdje bi s obzirom na stečena znanja i kompetencije mogli dati svoj puni doprinos u turističkom sektoru, kao jednoj od rastujućih grana provrede Bosne i Hercegovine, čime bi se doprinijelo ekonomskom razvoju od nivoa lokalne zajednice do nacionalnog nivoa.

Studiranje je moguće u statusu redovnog (troškove studija snosi Osnivač), redovnog samofinansirajućeg (troškove plaćaju studenti – cijena studija određena Odlukama Vlade Kantona i iznosi cca. 1300 KM) i vanrednog studenta (troškove studija snosi student – cijena studija cca. 900 KM).

Više informacija o studijskom programu možete pronaći u Elaboratu.

Detaljnije informacije o navedenim studijskim programima II ciklusa studija geografije na našem Odsjeku mogu se dobiti pregledom adekvatnih nastavnih planova i programa.