PMF - Odsjek za geografiju

Konkurs za upis kandidata na III ciklus studija – doktorski studij na PMF UNSA u ak. 2021/2022. godini

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu – Doktorski studij iz decembra 2018. godine, Odluke Vijeća Doktorskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01/06-1350/8-2021 od 24.06.2021. godine, Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donešene na elektronskoj sjednici održanoj 01.07.2021. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa broj: 01-12-109/21 od 22.07.2021. godine i Saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27/03-34-29363/21 od 30.07.2021. godine, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

K O N K U R S

za upis kandidata na III ciklus studija – doktorski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2021/2022. godini za:

  • Doktorski studij bioloških nauka,
  • Doktorski studij fizičkih nauka,
  • Doktorski studij geografskih nauka,
  • Doktorski studij hemijskih nauka,
  • Doktorski studij matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi  i
  • Doktorski studij prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju.

Više informacija nalazi se na linku.