PMF - Odsjek za geografiju

Projekt “Identifikacija i geografska interpretacija invazivnih vrsta u Federaciji Bosne i Hercegovine”

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu je u period juni 2018. do juni 2019. realizirao projekat „Izrada inventarizacije i geografske interpretacije invazivnih vrsta u Federaciji BiH“. U realizaciju ovog projekta osim naučno-istraživačkog tima sa odsjeka za biologiju i geografiju Prirodno-matematičkog fakultetaUniverziteta u Sarajevu bili su uključeni  iistraživači sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić” iz Mostara i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Glavni cilj ovog projekta je izrada Inventarizacije i geografske interpretacije invazivnih vrsta u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Lista invazivnih vrsta). U svrhu izrade Liste invazivnih vrsta i formiranja prateće geobaze podataka, u okviru projekta su realizirana sveobuhvatna istraživanja postojeće literature (studija, istraživanja i dr.), kontrolna terenska istraživanja s ciljem prepoznavanja i determinacije invazivnih vrsta te adekvatna analitičko-statistička obrada podataka o invazivnim vrstama, stanju njihovih zajednica, brojnosti, arealu itd.

Za sve dodatne u pitevezano za projekte koje realizira Odsjek za geografiju javite se na službenu e-mail adresu.

Sažete informacije o projektu dostupne su ovdje.

Za sve dodatne upite vezano za projekte koje realizira Odsjek za geografiju javite se na službenu e-mail adresu.