PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje – drugi prijavni upisni rok u prvu godinu drugog ciklusa studija u ak.2022/2023.godini

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI DA ĆE SE U PERIODU OD 04.10.2022. DO 11.10.2022. GODINE  VRŠITI PREDAJA DOKUMENATA ZA DRUGI PRIJAVNI ROK U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2022/2023. GODINU.

 

SVI KANDIDATI MORAJU PRETHODNO BITI REGISTROVANI NA SISTEM eUNSA https://upis.unsa.ba/.

 

KANDIDATI SU DUŽNI PREDATI ODGOVARAJUĆE DOKUMENTE NA STUDENTSKU SLUŽBU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU U TERMINU OD 10-14h:

  • prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,
  • diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi priložiti uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu priložiti potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu i
  • dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.

TABELA – slobodna mjesta PMF

Prijava na konkurs II ciklus 2022-2023 – II prijavni upisni rok