PMF - Odsjek za geografiju

Konkurs i plan upisa studenata na II ciklus studija na Odsjek za geografiju u ak. 2019/2020. godini

Plan upisa

Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Odsjeku za geografiju u ak. 2019/2020. godini

Odsjek / smjer Predviđeno trajanje studija i broj ECTS Broj studenata
Redovni studij – troškove snosi osnivač Redovni studij – troškove studija snose sami studenti Vanredni studij DL studij Strani državljani Ukupno
Odsjek za geografiju 1 godina

60 ECTS

15 26 18 6 65
Nastavnički smjer 1 godina

60 ECTS

5 8 5 2 20
Regionalno i prostorno planiranje 1 godina

60 ECTS

5 8 5 2 20
Turizam i zaštita životne sredine 1 godina

60 ECTS

5 10 8 2 25

 

Prijava na konkurs

Prijave se vrše u periodima: od 07. juna 2019. godine do 22. jula 2019. godine (od 10 do 14 sati) i od 23. augusta 2019. godine do 27. septembra 2019. godine (od 10 do 14 sati)

 

Tokom prijave kandidati obavezno prilažu:

Uplatnicu na iznos: 40,00 KM

Broj žiro-računa fakulteta: 141 196 53200084 75

Svrha: Prijava na Konkurs za upis na PMF Odsjek za geografiju

 

Primjer uplatnice:

Sva označena polja (zvjezdicom i crvenom bojom) obavezno popuniti

Na uplatnici obavezno naznačiti na koji odsjek kandidat konkuriše (Geografija).

Nakon izvršene uplate kandidati uz predočenje uplatnice na šalteru Studentske službe fakulteta preuzimaju i popunjavaju zahtjev za upis i prilažu sljedeću dokumentaciju:

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija drugog ciklusa kandidat je dužan predati original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 • zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek/smjer na koji konkuriše,
 • diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno
 • završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji
 • prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu i
 • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

Napomena: Sve potrebne dokumente potrebno je kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

Kriteriji i mjerila za rangiranje kandidata na rang listama

Rangiranje kandidata izvršit će se prema „Odluci“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

„Utvrđivanje jedinstvene rang-liste svih prijavljenih kandidata vršit će se na osnovu prosječne ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog ciklusa studija odnosno nakon završetka studija po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, s tim da visina prosječe ocjene ne može biti eliminatorna za prijavu na konkurs i vrednovanja rezultata prijemnog ispita ukoliko je isti predviđen“.

Tekst kompletnog Konkursa za upis na fakultetima Univerziteta u Sarajevu sa odlukom o kriterijima i mjerilima za redosljed prijavljenih kandidata objavljen u 07.06. 2019. možete pogledati ovdje.

 

Upis na studij

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18).

 1. Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija – 130,00 KM
 2. Redovni studij čije troškove snose sami studenti  (drugi ciklus) – 1200,00 KM
 3. Vanredni studij za studente iz BiH – 1000,00 KM
 4. Kandidati iz posebnih kategorija (dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja) su oslobođeni plaćanja školarine osim vanrednih studenata.