Institut za regionalno i prostorno planiranje

Institut za regionalno i prostorno planiranje je naučno-istraživačka organizacija Odsjeka za geografiju. Djelatnost Instituta obuhvata izradu naučnih i stručnih studija i naučno-istraživačkih projekata teorijskog i aplikativnog karaktera iz oblasti regionalnog i prostornog planiranja, turizma i zaštite životne sredine i širokog spektra naučnih i stručnih istraživanja i projektnih aktivnosti iz oblasti geografske nauke, od kojih su neke navedene u nastavku:

 • Naučna i stručna istraživanja u oblasti unaprjeđenja regionalnog i prostornog planiranja (teorijski i metodološki okvir, institucionalni, normativni i organizacioni aspekti regionalnog i prostornog planiranja, implementacija i monitoring, geoinformacioni sistemi i geobaze podataka, sistem indikatora i dr.);
 • Naučna i stručna istraživanja u oblasti fizičkogeografskih apekata regionalnog prostornog planiranja: geoloških, geomorfoloških, klimatskih, hidrografskih, pedografskih, biogeografskih istraživanja i dr;
 • Naučna i stručna istraživanja u oblasti društvenogeografskih aspekata regionalnog i prostornog planiranja, regionalnih demografskih trendova, prostornog razvoja i dr.
 • Naučna i stručna istraživanja u oblasti prostornog razvoja područja posebne namjene (turizam, prirodno i antropogeno naslijeđe i dr.);
 • Naučna i stručna istraživanja u oblasti održivog razvoja, zaštite i unapređenja životne sredine;
 • Naučna i stručna istraživanja različitih oblika hazarda za potrebe regionalnog i prostornog planiranja i dr.
 • međunarodna naučna i stručna saradnja;
 • učešće u nastavi na univerzitetima i drugi oblici obrazovanja i usavršavanja;
 • transfer i aplikacija naučnih dostignuća;
 • prostorni planovi regiona;
 • strategije (održivog) prostornog razvoja;
 • integralni razvojni planovi i programi;
 • strategije, planovi, programi i politike održivog razvoja;
 • strateške procjene i studije o procjenama uticaja na životnu sredinu;
 • studije o izboru najpovoljnijih lokacija za izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata i dr.

Pored navedenog, obuhvat djelovanja Instututa uključuje i davanje naučnog mišljenja, ekspertiza i recenzija. Posebne djelatnosti Instituta su izdavaštvo i edukacija kadrova u oblasti regionalnog i prostornog planiranja.