Izdavačka djelatnost Odsjeka

Geografski pregled

Geografski pregled je naučni i i stručni časopis Odsjeka za geografiju, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Geografskog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je naslijedio izdavaštvo i ulogu nekadašnjeg Geografskog društva Bosne i Hercegovine. Prvo izdanje Geografskog pregleda objavljeno je 1957. godine, te je do 1991. godine izdano 35 brojeva. U periodu nakon sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u 2015. godini, nastavljeno je s izdavanjem Geografskog pregleda (svezak 36). Glavni urednik Geografskog pregleda je prof.dr. Ranko Mirić.

Više o Geografskom pregledu možete saznati na web stranici časopisa.

Journal of Tourism and Hospitality Management

Izdavačka djelatnost PMF Sarajevo Geografija

Nastavnici i saradnici Odsjeka za geografiju pripremaju i uređuju časopis “Journal of Tourism and Hospitality Management” čiji je izdavač Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu. U časopisu se objavljuju međunarodno recenzirani naučni radovi, koji se jednim dijelom prezentiraju na naučnom skupu International Tourism and Hospitality Management Congress ili se direktno šalju za publikovanje.

Više o časopisu JTHM možete saznati na web stranici časopisa.

Najnoviji broj časopisa možete pogledati putem sljedećeg linka:

Zbornik Geografa

Profesori i saradnici Odsjeka za geografiju pripremaju i uređuju Zbornik radova Kongresa geografa Bosne i Hercegovine u izdanju Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta i Geografskog društva Federacije Bosne i Hercegovine. U Zborniku se objavljuju međunarodno recenzirani naučni radovi vodećih naučnika i istraživača koji dijele svoja iskustva i rezultate naučnih istraživanja, ideje i primjene o svim aspektima teorijske i aplikativne geografije, turizma, zaštite okoliša, prostornog i urbanističkog planiranja, regionalnog planiranja i regionalnog razvoja i geografije u obrazovanju. Naučni radovi se dijelom prezentiraju na Kongresu geografa ili se šalju direktno na objavljivanje. Zbornik radova publikuje se jednom u četiri godine u štampanom i elektronskom formatu.

Više o Zborniku radova možete saznati na web stranici Zbornika.

Zbornik radova sa naučne konferencije "Demografski izazovi u Bosni i Hercegovini i svijetu"

Zbornik radova sa naučne konferencije “Demografski izazovi u Bosni i Hercegovini i svijetu” u izdanju Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta, Centra za napredne studije u Sarajevu i Geografskog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine, sastoji se od devet odabranih radova koji pružaju uvid u aktuelne demografske izazove u Bosni i Hercegovini i šire. Pored toga, šest radova sa konferencije publikovano je u naučnom časopisu “Geografski pregled”, u brojevima 48 i 49. Svi radovi su prošli detaljan recenzentski proces sa najmanje dvije recenzije kako bi se osigurao njihov kvalitet i relevantnost. Publikovani radovi biće od velike koristi istraživačima, akademskoj zajednici, donosiocima razvojnih politika, kao i svima zainteresovanima za demografsku problematiku.

Više o Zborniku možete saznati na linku https://geografija.pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2024/06/ZBORNIK-DEMOBOS_KB-PRINT.pdf

Osim u časopisima Geografski pregled, Journal of Tourism and Hospitality Management  i Zborniku radova nastavnici i saradnici Odsjeka za geografiju rezultate svojih istraživanja objavljuju i u ostalim domaćim i međunarodnim časopisima. Značajna pažnja se posvećuje izradi udžbenika, praktikuma, atlasa i geografskih karata. U nastavku se nalazi pregled objavljenih djela nastavnika i saradnika Odsjeka za geografiju po godinama.