Nastavni programi

Nastavni programi na I ciklusu studija Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su organizirani prema sljedećim studijskim smjerovima:

  • Nastavnički,
  • Regionalno i prostorno planiranje,
  • Turizam,
  • Zaštita životne sredine.

Nastavni programi sadrže detaljne informacije o strukturi nastavnog predmeta, koja obuhvata obrazovne ciljeve predmeta, sadržaj predmeta na nivou nastavnih jedinica i načina organizacije nastave (broj predavanja, vježbi, seminara i sl.), kao i strukturu opterećenja studenata iskazanim brojem sati, potrebnih da se predmet uspješno realizira.
Nastavni programi, također sadrže pregled osnovne i dopunske literature, kao i strukture provjere znanja i ocjenjivanja. Za svaki nastavni program i za svaku akademsku godinu imenuje se nastavnik i asistent, koji su zaduženi za realizaciju navedenog programa.

Nastavni programi su ažurirani u junu 2020. godine.